top of page

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fons Ceunen Gascenter BVBA (CEUNEN) en een (mogelijke) klant (afnemer van gas), met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Partijen kunnen evenwel in de overeenkomst of door middel van een bijzondere overeenkomst afwijken van de huidige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Wettelijke voorschriften en consumentenakkoord

Partijen zullen gedurende de volledige duur van de overeenkomst alle geldende wettelijke voorschriften respecteren. Indien de klant een privépersoon is zal CEUNEN de bepalingen respecteren van het akkoord “De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt”.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Algemeen

De overeenkomst wordt afgesloten op de dag dat partijen de overeenkomst ondertekenen, of op de dag dat de klant een aanbod van CEUNEN aanvaardt. Een aanbod van CEUNEN kan enkel schriftelijk gedaan worden. Een aanbod van CEUNEN voor een overeenkomst met een vaste gasprijs is geldig tot de laatste werkdag van de week waarin het aanbod werd opgesteld. Een aanbod met een variabele gasprijs is geldig tot de laatste dag van de maand waarin het aanbod werd opgesteld. Een aanbod vervalt wanneer CEUNEN niet tijdig een door de klant ondertekend exemplaar van de overeenkomst ontvangt.

3.2 Herroeping

Bij een verkoop op afstand of een verkoop gesloten buiten de onderneming heeft een klant-privépersoon het recht om de overeenkomst te herroepen zonder kosten binnen een termijn van veertien kalenderdagen. Deze termijn loopt vanaf de dag volgend op de sluiting van de overeenkomst.

3.3 Weigering door CEUNEN

De overeenkomst wordt afgesloten op voorwaarde dat CEUNEN na onderzoek geen objectieve reden heeft om de overeenkomst te weigeren. Indien CEUNEN de overeenkomst weigert zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld binnen vijftien kalenderdag na de sluiting van de overeenkomst.

Artikel 4:Duur

4.1 Aanvang

CEUNEN start de levering bij het verstrijken van de overeenkomst tussen de klant en diens vorige leverancier, of op een andere dag die de klant wenst.

4.2 Duur en verlenging

De duur van de overeenkomst wordt in de overeenkomst bepaald. De duur loopt vanaf de werkelijke datum van de eerste levering. Indien een overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, wordt deze telkens stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur als de initiële periode, tenzij CEUNEN of de klant de overeenkomst tijdig opzegt.

4.3 Opzegging

Een overeenkomst van onbepaalde duur kan schriftelijk worden opgezegd zonder kosten mits het naleven van een opzegtermijn van twee maanden. Een overeenkomst van bepaalde duur kan schriftelijk worden opgezegd zonder kosten tegen de volgende vervaldag van de overeenkomst, mits de opzeggende partij dit minstens twee maanden vooraf aan de andere partij te kennen geeft. Een opzegging van de overeenkomst door de klant is geldig door een bericht van de netbeheerder.

4.4 Einde

De werkelijke einddatum van de overeenkomst is de datum waarop het afnamepunt wordt voorzien door een andere leverancier, of wordt verzegeld, en de datum waarop CEUNEN bij de netbeheerder niet meer geregistreerd staat als leverancier.

4.5 Opschorting en vroegtijdige beëindiging door CEUNEN

CEUNEN kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk schorsen of beëindigen indien technische redenen, onafhankelijk van de wil van CEUNEN, de levering verhinderen. Indien de klant jegens CEUNEN in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden, een aanvraag tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, tevens bij beslaglegging op of liquidatie van de zaken van de klant, is CEUNEN gerechtigd alle overeenkomsten met de klant ontbonden te verklaren, zonder afbreuk te doen aan de rechten op vergoeding van geleden schade. In deze gevallen zijn alle vorderingen van CEUNEN op de klant onmiddellijk en integraal opeisbaar. In geen geval kan de klant CEUNEN aansprakelijk stellen voor het beëindigen van de samenwerking in de voornoemde gevallen.

Artikel 5: Wijziging van de prijs en voorwaarden

CEUNEN kan de prijzen en voorwaarden in de loop van de overeenkomst wijzigen. Indien CEUNEN de prijzen of voorwaarden zou wijzigen in het nadeel van de klant, zal CEUNEN dat minstens één maand op voorhand kenbaar maken aan de klant. De klant kan vervolgens binnen één maand na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk en zonder kosten opzeggen mits het naleven van een opzegtermijn van één maand. Indien het een overeenkomst van bepaalde duur betreft zijn wijzigingen in het nadeel van de Klant enkel mogelijk tegen de volgende vervaldag van de overeenkomst. Wijzigingen in het voordeel van de klant zijn mogelijk op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 6: Levering

De geleverde hoeveelheid wordt vastgesteld op basis van de meetgegevens die de netbeheerder bezorgt aan CEUNEN. Bij twijfel over de juistheid van de meetgegevens kunnen zowel de klant als CEUNEN vragen dat de meetinstallatie op kosten van de verzoeker wordt onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan CEUNEN de geleverde hoeveelheid rechtzetten voor de periode dat de meetinstallatie onjuist heeft gefunctioneerd. Die periode kan niet langer zijn dan vierentwintig maanden, tenzij anders voorzien in toepasselijke wetgeving.

 

Artikel 7: Betaling

De klant dient alle betalingen te voldoen aan CEUNEN, zonder korting of compensatie, binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke hieraan is de klant vanaf de daaropvolgende dag nalatigheidsintresten van 10% per jaar verschuldigd op het factuurbedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 EUR. Daarnaast heeft CEUNEN het recht om alle kosten en rechten met betrekking tot de overeenkomsten, inclusief invorderingskosten, zowel in als buiten rechte, op de klant te verhalen. Protest op facturen is enkel geldig indien dit gebeurd per aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CEUNEN is beperkt tot de nakoming van haar plichten voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. CEUNEN kan niet aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winsten, geleden verliezen, gemiste opdrachten, en gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden en schade als gevolg van droogval. CEUNEN is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant in afwijking van de aanwijzingen en voorschriften. CEUNEN is jegens de klant enkel aansprakelijk voor de rechtstreeks veroorzaakte materiële schade die voortvloeit uit een toerekenbare fout aan CEUNEN. De aansprakelijkheid van CEUNEN is beperkt tot het bedrag van de gaslevering waarop de beweerdelijke schade betrekking heeft.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht kan de overeenkomst worden opgeschort, geheel of gedeeltelijk, dan wel worden beëindigd zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Indien een partij door overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen brengt zij de andere partij daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

Indien er bij de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst aan CEUNEN persoonsgegevens meegedeeld worden, dan aanvaardt de Klant en verbindt CEUNEN zich ertoe dat die persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen.

Artikel 11: Overige

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen en partijen worden geacht er kennis van te hebben genomen, voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling van de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepaling of overige delen van bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen zich desgevallend inspannen om in onderling overleg een bepaling of een deel van een bepaling overeen te komen die aanleunt bij de geest en de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst zijn rechtbanken van Hasselt exclusief bevoegd.

bottom of page